วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย เป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นของประเทศ เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ( Asean Community ) และมาตรฐานสากล ( World - Class Standard )
พันธกิจ (Mission)
1. ด้านคุณภาพนักเรียน
    อบรม สั่งสอน ปลูกฝัง นักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และยกระดับขีดความสามารถ ให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล

2. ด้านกระบวนการส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
    ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. ด้านปัจจัยสนับสนุน
    สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระดมสรรพกำลัง และทรัพยากรจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการทุกด้านให้มีความพร้อมเพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ (Goal)
ด้านคุณภาพนักเรียน
1. นักเรียนมีความรู้ สูงกว่ามาตรฐานระดับชาติ สามารถเข้าแข่งขันในระดับอาเซียนและก้าวสู่มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ มีจิตวิญญาณของความเป็นความเป็นประชากรอาเซียน (Asean People) และคุณลักษณะของความเป็นพลโลก (World Citizen)
3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพทางด้านด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทย ประชาคมอาเซียน และสมคมโลกได้อย่างมีความสุข
ด้านกระบวนการส่งเสริมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
4. โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
5. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการเทียบเคียงมาตรฐานสากล
ด้านปัจจัยสนับสนุน
6. โรงเรียนมีครูจำนวนเพียงพอ สอนตรงตามสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถ จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมกับการเป็นครูยุคใหม่
7. โรงเรียนมีงบประมาณเพียงพอ สำหรับการพัฒนาคุณภาพเพื่อสร้างความเป็นเลิศและเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำของประเทศ และมีงบประมาณเหมาะสมให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและยกระดับสู่มาตรฐานสากล
8. โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่นสดชื่น และสวยงาม
10. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อระดมสรรพกำลังจากองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา