ชื่อ-สกุล ::
  นายศิริ ธนะมูล
ตำแหน่ง ::
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  ศษ.ม.
สาขาวิชา ::
  บริหารการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
   
   
ชื่อ-สกุล ::
  นายสุเพียบ สอนใจ
ตำแหน่ง ::
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ ::
  086-853-3733
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ
   
   
ชื่อ-สกุล ::
  นางสาวกชพรรณ นาเสถียร
ตำแหน่ง ::
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  วิจัยการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ ::
  094-541-4278
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
   
   
ชื่อ-สกุล ::
  นายวัลลภ เฉลิมแสน
ตำแหน่ง ::
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ ::
  061-692-0008
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
   
   
ชื่อ-สกุล ::
  นางกุลจิรา จันทร์ขอนแก่น
ตำแหน่ง ::
  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ::
  ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ::
  กศ.ม.
สาขาวิชา ::
  การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ ::
  089-862-8558
ปฏิบัติหน้าที่ ::
  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ