ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

อักษรย่อของโรงเรียน
ร.ว. / R.W.
สีประจำโรงเรียน

เขียว - แสด

สีเขียว เป็นสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 7 เป็นสีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ การเจริญงอกงาม และความสงบร่มเย็น
สีแสด เป็นสีประจำมณฑลร้อยเอ็ด แสดงถึงความอบอุ่นและพลังแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ปรัชญาของโรงเรียน
"นตฺถิ ปัญญา สมาอาภา" (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญของโรงเรียน
"เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย ใฝ่คุณธรรม"
อุดมการณ์ของโรงเรียน
"เรียนดี สามัคคี กีฬาเก่ง เคร่งวินัย"
อัตลักษณ์ (Identity)
"มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสังคม"
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
"เป็นเลิศวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ล้ำหน้าทางความคิด"
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ