ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

แผนที่โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

สถานที่ตั้ง
เลขที่ 275/14 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-435-11795 หมายเลขโทรสาร 0-4351-1180
เว็บไซต์ http://www.rw.ac.th
พื้นที่และอาคารเรียน
  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 27 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารเรียน ถาวร 8 หลัง และอาคารประกอบอื่นๆ อีก เช่น หอประชุม โรงอาหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติธรรม