คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุมณฑา  สิงข์ชา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางชนากาญจน์  อุ่นละออ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางคำเพ็ญ  ทีคา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายพงศ์ธวัช  จรูญฐิติวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางศิวิมล  พวงชมภู
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางนภสร  สนิทนวน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางยุพเรศ  แหล่งสะท้าน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางณพิชชา  เมืองวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธัญพร  นามไพร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวโศภิษฐ์  สุ่มมาตย์
ครูชำนาญการ
นางสาววีรนุช  วรามิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.นงค์รักษ์  ดวงภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอังคณา  ปันแสง
ครู
นายศราวุฒิ  ไล้เลิศ
ครู
นางสาวบังอร  ศรีวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุวิทย์  ศรีนิล
ครูชำนาญการพิเศษ