คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิชดา  รจนัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายยุทธพร  บิลจรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางเสาวณิต  ร่มศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสุวะรา  จุนทวิเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสมยศ  ทีคา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวสันต์  สูงสันเขต
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปาจิต  ศรีสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประไพรศรี  เหง้าชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชวนพิศ  สัจจภาณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวลีฉัตร  วิบูลย์กุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุดใจ  กองมะลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภาวดี  สินทรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิมลรัตน์  ดวงประทุม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายดำรงศักดิ์  ปัญญาทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไชยยงค์  วรนาม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเรืองฤทธิ์  บุตรน้ำเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต  พรรณศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวดี  ศรีนุเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรางค์ทิพย์  นครไพร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันท์นภัส  คำผา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางททัยรัตน์  จันทศิลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุเมธ  หาญเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสำเนียง  ขันบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเพิ่มพูน  เสนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศริญา  จตุเทน
ครูชำนาญการ
นางสาวสุภาณี  คำสี
ครูผู้ช่วย
นางเกตวดี  ศรีทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัญญา  กลางสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนกรัตน์  คืนดี
ครู
นางอรวดี  หลักแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสิริลักษณ์  กลางสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมนัส  บุญลือชา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิสิษฐ์  รจนัย
ครู