คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายเทอดวิทย์  ไชยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นายเดชนรสิงห์  รัตนพล
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางจารุศิริ  แสงจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายธนกฤต  ขันธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางธมลวรรณ  มุลาลี
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสมจิต  อินทรชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายประจักษ์  วิเชียรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกรัณฑ์เพชร  สายเชื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิริยาภรณ์  มนตรีโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุรินทร์  ทวยหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววลักษวรรณ  วาเหลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุกัลยา  ยกน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ พ.ต.ปัญจา  อุ่นพิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันวิสา  อุ่นพิกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชรินพร  บิลจรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางธิดารัตน์  ประเสริฐสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประสบพร  ขันประกอบ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัชรา  ภูดินดาน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกริชสุวรรณ  ศรีพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไลวรรณ  ขันธวัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐกมล  ปัจมนต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณภัสสรณ์  วิชญ์ศรีนุเสน
ครูชำนาญการ
นายวิทยา  ภาวะลี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนุชศรา  โด่งพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายคมสันต์  อุดมศักดิ์
ครูชำนาญการ
นางสุภาพร  ศรีชิณราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณี  ภิบาลวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสัมฤทธิ์  บุญยะโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชีวารัตน์  ชาระมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางโสภิดา  เสนารัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัญตรพักตร์  ศรีคะเณย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไพฑูรย์  แสนเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมณฑิรา  โสภาวะนัส
ครู
นางนิตราพันธ์  สีหากุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิรัลฐิตา  บุญยนันท์สิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนภัสนันท์  ศรีคุณ
ครูชำนาญการ
นายจักรพงษ์  น้อยสีภูมิ
ครู
นางสาวเมธียา  มาตย์จันทร์
ครู
นางสาวอรวรรยา  เย็นวัฒนา
ครู
นางสาวสิริรักษ์  เขียวละออง
ครู
นางสาวพรพินิจ  นิจสุข
ครู
นางสาวมัทยาภรณ์  รังษีคาร
ครูชำนาญการ
นางสาวสุวิมล  สีแสงสว่าง
ครู
นางสาวจินตนา  โพธิจักร
ครู
นางสาวรัชนีกร  ตุ้ยศักดา
ครู
นายปรัชญา  นทีศิริกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชนาธิป  โสภาพล
ครูชำนาญการ
นางสาวสุวิมล  วงศรีเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฐวุฒิ  รุ่งวิสัย
ครู