คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายธีรวุฒิ  หอมอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสุกัญญา  ไชยคิรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายประกอบ  เหง้าชัยภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นางจรัสศรี  ศรสุทธิ์
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายวุฒินันท์  โคตรทิพย์
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายวีรศักดิ์  บุญวิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเบญจพร  แก้วมนตรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประคัลภ์  นันตะเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอาคม  ศรีสุข
ครูชำนาญการ
ดร.ยุทธกรณ์  ก่อศิลป์
ครูชำนาญการ
นางพิศมัย  สิงห์เสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพียงจันทร์  อะทาโส
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสิรินุช  สุจริต
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเด่นพงษ์  ใจหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ดร.โกศล  ภูศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายณัฏฐกรกฤศ  วิเศษปัดษา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจิรายุ  คุณุ
ครู
นางสาวศิริรัตน์  จิตต์เพียร
ครูอัตราจ้าง