คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางกนกวรรณ  นิโรคะ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
นางสหัทยา  สงฆ์สังวรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
นายศุภชัย  ไพรินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นายรังสรรค์  ต้นทัพไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวรวิชย์  จันทร์เพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปริยานลิน  เชาว์ประสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจิรัฐติกร  ศรีชื่น
ครูชำนาญการ
นายวชิระ  ชัยหงส์ษา
ครูอัตราจ้าง