คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ-สกุล :: จิราพร พิมพ์วิชัย
ตำแหน่ง :: ครู
วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :: ค.บ.
สาขาวิชา :: ธุรกิจศึกษา
สังกัด :: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่พิเศษ :: -
คณะสี :: -
อีเมล์ :: -
เว็บไซต์ :: -
เบอร์โทรศัพท์ :: 089-714-8694