คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ-สกุล :: จันทรารัตน์ แจ่มเพชรรัตน์
ตำแหน่ง :: ครู
วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :: กศ.ม.
สาขาวิชา :: เทคโนโลยีการศึกษา
สังกัด :: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่พิเศษ :: รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี :: สุโขทัย (สีม่วง)
อีเมล์ :: -
เว็บไซต์ :: -
เบอร์โทรศัพท์ :: 085-457-7889