คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ-สกุล :: จิราภรณ์ ชนไพโรจน์
ตำแหน่ง :: ครู
วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :: ศศ.บ.
สาขาวิชา :: การจัดการศึกษา
สังกัด :: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่พิเศษ :: -
คณะสี :: สุโขทัย (สีม่วง)
อีเมล์ :: -
เว็บไซต์ :: -
เบอร์โทรศัพท์ :: 091-057-0194