คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายละเอียดบุคลากร
ชื่อ-สกุล :: วิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์
ตำแหน่ง :: ครู
วิทยฐานะ :: ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา :: กศ.ม.
สาขาวิชา :: เทคโนโลยีการศึกษา
สังกัด :: กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้ากลุ่มสาระ
คณะสี :: -
อีเมล์ :: -
เว็บไซต์ :: -
เบอร์โทรศัพท์ :: 081-964-4654